Retailers

Oʻahu                                                             

  • Hawai'i State Arts Museum Gallery Shop
  • Homegrown Pearlridge
  • Mana Up-Royal Hawaiian Shopping Center
  • Nā Mea Hawai'i-Ward       
  • Valia Honolulu

Hawai'i Island

  • Olivia Clare Boutique-Hawi
  • Olivia Clare Boutique-Waikoloa

Kaua'i                                                  

  • Live a Little!-Princeville

Japan

  • Mino'aka